I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudotis turi teisę:

· Fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės.

· Nepilnamečiai fiziniai asmenys, prieš naudojantis parduotuvės paslaugomis gavę tėvų ar globėjų sutikimą.

· Juridiniai asmenys.

· Fizinių ar juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.2. Nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo praėjus ne daugiau nei 24 valandoms Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, jog prekių pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta sėkmingai.

II. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elekroninėje parduotuvėje suformavęs pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su prekių pirkimo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti prekes“. Ši sutartis galioja iki visiško abiejų šalių pareigų, prisiimtų sudarant šią sutartį, įvykdymo. Jei pirkėjas nepritaria tam tikrai ar kelioms dalims šių taisyklių – jis privalo netvirtinti užsakymo mygtuku „Pirkti“

III. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Pirkėjas turi teisę apsipirkti elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei internetinės parduotuvės nustatytomis vidinėmis taisyklėmis.

3.2.Pirkėjas turi teisę prieš įsigijant patikusią prekę prašyti Pardavėjo suteikti papildomą dominančią informaciją apie prekę el.paštu.

3.3.Sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis elektroninės parduotuvės vidinėmis taisyklėmis.

3.4.Pirkėjas privalo apmokėti užsakyto pirkinio kainą, prekių pristatymo kainą (jei tai numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka banko pavedimu.

3.5.Pirkėjas prisiima atsakomybę už savalaikį ir atsakingą pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų vykdymą.

3.6.Prekės grąžinimo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Jis privalo užtikrinti, kad prekės būtų grąžintos laiku, saugiai ir tinkamoje, saugioje pakuotėje.

3.7.Pirkėjas prisiima atsakomybę už Pardavėjui nurodytų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kuriuos gali sukelti pateikti neteisingi Pirkėjo duomenys (kontaktinė informacija ir kt.).

IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS.

4.1.Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjui būtų suteiktos sąlygos sklandžiai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia visiškos garantijos, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

4.2.Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad įsigytos prekės Pirkėją pasiektų saugiai ir neviršijant pirkimo-pardavimo sutartyje numatyto laikotarpio.

4.3.Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui suteikti visą jį dominančią informaciją apie prekę iki jos įsigijimo.

4.4.Susidarius nenumatytoms aplinkybėms Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Jūsų užsakytos prekės laiku, įsipareigoja kuo skubiau asmeniškai susisiekti su Pirkėju bei informuoti apie kilusias kliūtis.

4.5.Jei Pirkėjas kokiais nors veiksmais bando pakenkti elektroninės parduotuvės sklandžiam veikimui, Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.6.Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateikta prekė savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

4.7.Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tuos atvejus, kuomet tretieji asmenys, pasinaudoję kito asmens internetinės bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje. Naudotis kito asmens internetine bankininkyste gali tik turintys leidimą ir įgalioti asmenys. Asmenys, besinaudojantys kito asmens internetine bankininkyste be jos savininko leidimo, kilus tam tikriems nesutarimams, už savo veiksmus turi atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

5.1.Pardavėjas visus su pirkimo-pardavimo sutartimi susijusius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

5.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytu kontaktuose elektroninio pašto adresu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

6.1.Pardavėjas turi teisę keisti internetinės parduotuvės vidines veikimo taisykles, apie taisyklių pakeitimus iš anksto paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Taisyklių koregavimo atveju pakeitimai įsigalioja nuo pakeitimų paskelbimo momento visoms sudaromoms pirkimo-pardavimo sutartims.

6.2.Elektroninės parduotuvės taisyklės bei veiklos principai neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Elektroninės parduotuvės veikla grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

6.3.Visi nesutarimai, kilę tarp pirkėjo ir pardavėjo ir susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi, yra sprendžiami ieškant bendro kompromiso. Nepavykus surasti abiems šalims tinkančio kompromiso, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka